مبدلهای کاتالیستی خودرو فیلتر آلودگی در لوله اگزوز است. این مبدلها از یک سرامیک کندویی مانند خانه های کندویی شکل که با فلزی مثل پلاتینیوم که بسیار گران قیمت است، پوشش داده می شود. هر کیلوگرم پلاتینیوم 50000 دلار است. گرم به گرم پلاتینیوم در مبدل گران ترین بخش ماشین را به خود اختصاص داده است. پلاتینیوم یک کاتالیزور خوب است. برای انجام بسیاری از واكنش ها در شرایط عادی با سرعتی قابل قبول نیاز به استفاده از كاتالیزور می باشد. امروزه از كاتالیزور در آزمایشگاه های شیمی و صنایع شیمیایی به طور وسیعی استفاده می شود. كاتالیزور ماده ای است كه موجب افزایش سرعت واكنش شده و با اینكه در واكنش دخالت می كند ولی بعدا بازیابی می گردد و مقدار آن تغییر نمی-نماید.

با توجه به اثراتی كه یك كاتالیزور بر روی واكنش شیمیایی و كنترل محصول در جهت تولید مطلوب دارد، می توان گفت كه كاتالیزور در جهت ایجاد فضای سالم و زندگی راحت نقش مهمی ایفا می کند. یكی از این اثرات در جهت ایجاد فضای سالم تر و بدون آلودگی و جلوگیری از انتشار گازهای سمی در محیط است كه توسط كاتالیزورهایی كه در مبدل اتومبیل ها به كار می رود، انجام می پذیرد. ..

در نانوذرات طلا كه روی دی اكسید تیتانیوم پوشش داده شده اند سیستم كاتالیزوری ده بار موثرتر از كاتالیزورهای معمول برای شکستن اكسیدهای سولفور حاصل از اگزوز خودروها است

مورد جالب توجه دیگر این است كه اغلب كاتالیزورها به شرایط دمایی و فشار بالا نیاز دارند و نانومواد تحمل چنین شرایط حادی را دارند. همچنین كاتالیزور ها باید به شكل پایداری روی پایه های جامد قرار گیرند. پایه یا نگه دارنده كاتالیست ذره جامدی است كه تخلخل بالایی داشته و سطح مخصوص زیادی در واحد حجم دارد. ذرات كاتالیزور روی کاتالیست قرار گرفته و پیوند بین سطح مشترك آنها اتفاق می افتد و به همین دلیل سطح كاتالیستی زیادی فراهم می نماید. در فناوری نانو، نانوكاتالیزورها روی سطح مواد متخلخلی با حفره های نانومتری قرار گرفته و در سطح بیشتری با واکنش ها ارتباط دارند[16]